Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις

Η Χάρτα Διαφορετικότητας, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της διαφορετικότητας στις Ελληνικές επιχειρήσεις, ιδρύεται στην Ελλάδα το 2019, σε συνέχεια του ευρωπαϊκού προγράμματος DIMAIN. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Η Χάρτα Διαφορετικότητας προωθείται σε κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε. από το 2004. Αρκετές χώρες έχουν προχωρήσει ήδη στην υλοποίηση και συνεχή ενίσχυση του Ευρωπαϊκού έργου διάδοσης της Χάρτας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Φινλανδία, τη Δανία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, με τις αντίστοιχες ενέργειες να υποστηρίζονται από την έναρξή τους από ηγέτες όπως η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, καθώς επίσης και από θεσμούς, κρατικούς φορείς, υπουργεία και συνδέσμους επιχειρήσεων. 

Οι έξι πυλώνες της διαφορετικότητας

Η έννοια της διαφορετικότητας αναφέρεται στη συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικά γενετικά ή επίκτητα χαρακτηριστικά. Η διαχείριση της διαφορετικότητας σε εργασιακό περιβάλλον είναι η συστηματική πρακτική ενός οργανισμού να αναγνωρίζει και να σέβεται τη διαφορετικότητά του ανθρώπινου δυναμικού του και να επιδιώκει την προαγωγή της με στόχο το συνδυασμό και την αποτελεσματική αξιοποίηση της μοναδικότητας του κάθε ατόμου. Οι βασικοί πυλώνες που συνιστούν τη διαφορετικότητα είναι:

ΦΥΛΟ
 

Η διάκριση λόγω φύλου τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στα ανώτερα κλιμάκια των επιχειρήσεων αποτελεί ακόμα και σήμερα βασικό ζήτημα για τις γυναίκες ανά τον κόσμο ανεξαρτήτως ηλικίας ή κοινωνικού υποβάθρου. Αποτελεί δε, μία από τις κυριότερες μορφές αδικίας και τροχοπέδη στην ανάπτυξη της κοινωνίας αλλά και της αγοράς εργασίας γενικότερα. Άλλωστε, ο σεβασμός και η αποφυγή του διαχωρισμού των φύλων αποτελεί και δείγμα σεβασμού για την κοινωνία γενικότερα.

ΗΛΙΚΙΑ
 

Η ηλικία ως λόγος διάκρισης διαφέρει σημαντικά από τους υπόλοιπους λόγους, λόγω της συνεχώς μεταβαλλόμενης φύσης της. Τις περισσότερες φορές, η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση ενός ατόμου λόγω της ηλικίας του προκύπτει από στερεότυπα, προκαταλήψεις και παγιωμένες αντιλήψεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη ομάδα. Για παράδειγμα, για τα άτομα νεαρής ηλικίας επικρατεί το στερεότυπο ότι δεν είναι αρκετά ώριμα, ενώ για τα άτομα μεγάλης ηλικίας επικρατεί το στερεότυπο ότι δεν είναι αρκετά ανοικτόμυαλα και ότι δεν έχουν κίνητρο για βελτίωση.

ΦΥΛΗ / ΧΡΩΜΑ
 

Με τον όρο «άμεση φυλετική διάκριση» νοείται οποιαδήποτε διαφορετική μεταχείριση βασίζεται σε λόγους όπως η φυλή, το χρώμα, η γλώσσα, η ιθαγένεια και η δικαιολόγηση της οποίας δεν είναι αντικειμενική και λογική. Η διαφορετική μεταχείριση δεν δικαιολογείται αντικειμενικά και λογικά, εφόσον ο επιδιωκόμενος στόχος δεν είναι θεμιτός ή δεν υφίσταται λογική σχέση αναλογικότητας μεταξύ των εφαρμοζόμενων μέσων και του επιδιωκόμενου στόχου.

ΑΝΑΠΗΡΙΑ / ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΗΣΗ

Τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) περιλαμβάνουν εκείνα που αντιμετωπίζουν περιορισμούς σε βασικές λειτουργίες της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως στην όραση, ακοή ή κίνηση, νόηση, επικοινωνία και συμπεριφορά, οφειλόμενους σε σωματική κατάσταση ή ψυχική πάθηση. Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

ΕΘΝΙΚΗ / ΕΘΝΟΤ. ΚΑΤΑΓΩΓΗ

Στις διακρίσεις λόγω εθνοτικού χαρακτηρισμού περιλαμβάνονται η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση ενός ατόμου σε σχέση με άλλα άτομα που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση (με άλλα λόγια «διάκριση»), μέσω π.χ. της άσκησης αστυνομικών εξουσιών όπως η επιτόπια εξακρίβωση στοιχείων καθώς και αποφάσεις για την άσκηση αστυνομικών εξουσιών στηριζόμενες μόνο ή κυρίως στη φυλή, στην εθνοτική καταγωγή ή στη θρησκεία του εν λόγω ατόμου.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Ως σεξουαλικός προσανατολισμός ορίζεται η συναισθηματική ή/και σεξουαλική έλξη προς το άλλο φύλο (ετεροφυλοφιλική), το ίδιο φύλο (ομοφυλοφιλική) ή και τα δύο φύλα (αμφισεξουαλική). Ο σεξουαλικός προσανατολισμός, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, δεν αποτελεί επιλογή. Επιπλέον δεν περιορίζεται μόνο στη σεξουαλική ζωή ενός ατόμου αλλά αφορά τη συνολική προσωπική και κοινωνική ταυτότητά του. 

Η Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις διασφαλίζει ότι κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών τηρείται και εφαρμόζεται αυστηρά και απαρέγκλιτα η αρχή των ίσων ευκαιριών κι της ίσης μεταχείρισης και στους έξι πυλώνες.

5 λόγοι να υπογράψετε τη Χάρτα Διαφορετικότητας

Κάθε επιχείρηση που υπογράφει τη Χάρτα Διαφορετικότητας λαμβάνει εργαλεία προκειμένου να υλοποιήσει τη δέσμευσή της στις αξίες της διαφορετικότητας, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Οι δεσμεύσεις των οργανισμών που υπογράφουν τη Χάρτα Διαφορετικότητας

  • Να προάγουμε και να ενισχύουμε τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου και να αξιοποιούμε εποικοδομητικά την διαφορετικότητά του στοχεύοντας στην δημιουργία ενός ποικιλόμορφου και χωρίς διακρίσεις εργασιακού περιβάλλοντος.
  • Να συμπεριλάβουμε την διαχείριση της διαφορετικότητας στην εταιρική μας στρατηγική, αναπτύσσοντας ετήσια πολιτικές και πρακτικές προώθησης της διαφορετικότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων και να εμπλέκουμε ενεργά τους εργαζομένους μας στην εφαρμογή της.
  • Να παρέχουμε πληροφόρηση και εκπαίδευση στους εργαζομένους μας σε θέματα διαφορετικότητας, διαχείρισης της διαφορετικότητας και ένταξης με ιδιαίτερη έμφαση στα στελέχη των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, στους Διαχειριστές HR λειτουργιών και στους Προϊσταμένους Τμημάτων που συμμετέχουν στην πρόσληψη, κατάρτιση και διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Να διαδώσουμε και να παρέχουμε πληροφόρηση αναφορικά με την Χάρτα Διαφορετικότητας, την εφαρμογή της και τη δέσμευσή μας εντός και εκτός της εταιρείας ή του οργανισμού.
  • Να κατανοούμε, να αναγνωρίζουμε και να σεβόμαστε την διαφορετικότητα του εργατικού δυναμικού μας και να επιδιώκουμε την προαγωγή της προκειμένου να συμβάλουμε στην προώθηση της ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού, της αποδοχής και της κοινωνικής συνοχής.
  • Να διασφαλίζουμε ότι κατά τη διάρκεια όλων των εταιρικών διαδικασιών τηρείται και εφαρμόζεται αυστηρά και απαρέγκλιτα η αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

Η ομάδα μας

Ο σεβασμός των αρχών της διαφορετικότητας διαπνέει όλη τη λειτουργία του Diversity Charter Greece. Για εμάς η προάσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων που έχουν την οποιαδήποτε διαφορετικότητα είναι αυτοσκοπός και έχουμε την πεποίθηση ότι η ποικιλομορφία αποτελεί πλεονέκτημα τόσο για τα επαγγελματικά περιβάλλοντα, όσο και για την ευρύτερη κοινωνία. Με αυτό το σκεπτικό, εστιάζουμε τις δυνάμεις μας στη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα αναβαθμίσουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και θα αναδείξουν καλές πρακτικές που, ήδη, εφαρμόζονται στον τομέα της διαφορετικότητας και της υγιούς ένταξης.

ΙΔΡΥΤΗΣ DIVERSITY CHARTER GREECE

Σταύρος Μηλιώνης

Με το motto “η διαφορετικότητα είναι η μουσική στις ζωές μας” ο Σταύρος υπήρξε και εξακολουθεί να είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές και εκφραστές της Χάρτας Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις. Με μία μακρά πορεία στο χώρο των επιχειρήσεων και μία έντονη κοινωνική δράση, είναι ο εμπνευστής και ιδρυτής του Diversity Charter Greece. Οι αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, της κοινωνικής ευαισθητοποίησης της νεολαίας και της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν τον πυρήνα της δραστηριοποίησής του.

ΥΠΕΥΘ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ DIVERSITY CHARTER GREECE

Κατερίνα Ψύχα

 

Η Κατερίνα προέρχεται από το χώρο της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων, με πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης. Η εμπλοκή της με τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις ήταν μονόδρομος λόγω αφενός της εμπειρίας της στην αγορά των επιχειρήσεων και της επικοινωνίας, και αφετέρου εξαιτίας του έντονου “περί δικαίου αίσθημα” που τη διακατέχει. Όσοι γνωρίζουν την Κατερίνα την έχουν ακούσει να λέει πως “η δύναμη βρίσκεται στις διαφορές και όχι στις ομοιότητες”. Αυτές τις διαφορές, η ίδια υπερασπίζεται με πάθος και στην προσωπική της ζωή. Και όταν το πάθος συναντά την εργασία είναι ο ιδανικός συνδυασμός!

TRAINER FACILITATOR DIVERSITY CHARTER GREECE 

Γιάννης Χανιώτης 

Ο Γιάννης διαθέτει πολυετή εμπειρία, ως εκπαιδευτής ενηλίκων, σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς, καθώς και σε επιχειρήσεις και ομίλους εταιρειών του ιδιωτικού τομέα. Συνέβαλε καθοριστικά στην προσαρμογή στη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού για το Diversity & Inclusion Training, ένα πρόγραμμα βιωματικό και διαδραστικό, που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Με εξειδικευμένες σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό, ο Γιάννης υλοποιεί τα Diversity & Inclusion Trainings, μέσα από τα οποία οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται τα οφέλη της Διαφορετικότητας και της Ενσωμάτωσης και αναλαμβάνουν δράσεις για να τις υποστηρίξουν. 

SOCIAL MEDIA SPECIALIST DIVERSITY CHARTER GREECE 

Βασιλική Σουλάνη

H Βασιλική, με σπουδές και μακρόχρονη εμπειρία στην Επικοινωνία και τη Διαφήμιση, πάντα υποστηρίζει πως η διαφορετικότητα αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας. Γι’ αυτό έγινε μέλος της υπέροχης ομάδας της Χάρτας Διαφορετικότητας με στόχο να διαδώσει τις αξίες της σε ελληνικές επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς μέσα από τα Social Media μιλώντας με αυτό τον τρόπο στην «καρδιά» του κοινού. Έχοντας συμβάλλει στη δημιουργία πολλών καμπανιών για μεγάλες εταιρείες, είναι έτοιμη να χτίσει το όραμα της διαφορετικότητας και μέσα από τα κανάλια του Diversity Charter Greece.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.