Diversity Charter
Greece

Η «Χάρτα Διαφορετικότητας», πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της Διαφορετικότητας στις Ελληνικές επιχειρήσεις, ιδρύεται στην Ελλάδα το 2019. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Η «Χάρτα Διαφορετικότητας» προωθείται σε κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε. από το 2004. Αρκετές χώρες έχουν προχωρήσει ήδη στην υλοποίηση και συνεχή ενίσχυση του Ευρωπαϊκού έργου διάδοσης της «Χάρτας». (Eνδεικτικά Γαλλία, Γερμανία, Φινλανδία, Δανία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία), με τις αντίστοιχες ενέργειες να υποστηρίζονται από την έναρξή τους από Ηγέτες όπως η Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, καθώς επίσης και από Θεσμούς, Κρατικούς Φορείς, Υπουργεία και Συνδέσμους Επιχειρήσεων. 

ΣΤΟΧΟΙ

Η παρούσα «Χάρτα Διαφορετικότητας» στοχεύει να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας των ευκαιριών και της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

  • Να εισαχθεί και να παρουσιαστεί το «Εθνικό Καταστατικό Πολυπολιτισμικότητας», το οποίο θα καλλιεργήσει την επίγνωση, θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας και θα προωθήσει την ενσωμάτωση.
  • Να αναπτυχθεί και να προωθηθεί ένας Πρακτικός Οδηγός, προσεγγίσεις και δραστηριότητες, οι οποίες θα ενισχύσουν την ενσωμάτωση και την ποικιλομορφία και ουσιαστικά να περιορίσει τις διακρίσεις και την κοινωνική ανισότητα εντός του χώρου εργασίας και στην ευρύτερη κοινωνία.
  • Να παρασχεθεί κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη σε διοικητικά στελέχη, στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, εξοπλίζοντάς τους με την απαραίτητη γνώση, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες, ώστε να διαχειριστούν και να υποστηρίξουν επιτυχώς την ποικιλομορφία και την ένταξη στον χώρο εργασίας.
  • Να παρασχεθεί μια Πλατφόρμα Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων, η οποία θα δίνει την δυνατότητα στην ομάδα-στόχου και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να αναπτύξουν δίκτυα επαγγελματιών, που εφαρμόζουν την διαχείριση της ποικιλομορφίας και πρακτικές, μέτρα ή/και πολιτικές ένταξης.

SIGNING THE CHARTER

Η προαγωγή και διαχείριση της διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας αποφέρει σημαντικά οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα, όπως αύξηση της αποτελεσματικότητας, ενίσχυση της παραγωγικότητας, βελτίωση και διεύρυνση της εταιρικής φήμης, προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων επαγγελματιών, διευκόλυνση της πρόσβασης σε νέες αγορές και παροχή υπηρεσιών παγκοσμίου επιπέδου, ενθάρρυνση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας των εργαζομένων και ενδυνάμωση των πολιτιστικών αξιών μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. 

5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΧΑΡΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

H «ΧΑΡΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΔΙΝΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ.

1. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αναγνωρίστε, γνωστοποιήστε και μοιραστείτε τις πεποιθήσεις των ηγετών σας και βάλετε τις βάσεις για τη δέσμευση του οργανισμού σας μακροπρόθεσμα.

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Δημιουργήστε ένα σημείο αναφοράς, ορίζοντας τους βασικούς άξονες προσέγγισης της διαφορετικότητας.

3.ΟΦΕΛΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα εργαλεία για την πρόοδο στην υλοποίηση πρωτοβουλιών ένταξης ίσων ευκαιριών, όπως το Συνέδριο Διαφορετικότητας, website, newsletter, ειδικές εκδόσεις.

4. ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Γνωρίστε τα ιδρυτικά μέλη και τους εταίρους του κλάδου σας, ανταλλάξτε καλές πρακτικές, και συζητήστε για τις προκλήσεις και την πρόοδο των εργασιών σας.

5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Εκμεταλλευτείτε την καλή φήμη της Χάρτας στην Ευρώπη, και βελτιώστε την εικόνα σας ως εργοδότης για να προσελκύσετε νέα ταλέντα, αλλά και να βελτιώσετε τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΧΑΡΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Να διασφαλίζουμε ότι κατά τη διάρκεια όλων των εταιρικών διαδικασιών τηρείται και εφαρμόζεται αυστηρά και απαρέγκλιτα η αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

Να κατανοούμε, να αναγνωρίζουμε και να σεβόμαστε την διαφορετικότητα του εργατικού δυναμικού μας και να επιδιώκουμε την προαγωγή της προκειμένου να συμβάλουμε στην προώθηση της ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού, της αποδοχής και της κοινωνικής συνοχής.

Να προάγουμε και να ενισχύουμε τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου και να αξιοποιούμε εποικοδομητικά την διαφορετικότητά του στοχεύοντας στην δημιουργία ενός ποικιλόμορφου και χωρίς διακρίσεις εργασιακού περιβάλλοντος.

Να συμπεριλάβουμε την διαχείριση της διαφορετικότητας στην εταιρική μας στρατηγική, αναπτύσσοντας ετήσια πολιτικές και πρακτικές προώθησης της διαφορετικότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων και να εμπλέκουμε ενεργά τους εργαζομένούς μας στην εφαρμογή της.

Να διαδώσουμε και να παρέχουμε πληροφόρηση αναφορικά με την Χάρτα Διαφορετικότητας, την εφαρμογή της και τη δέσμευσή μας εντός και εκτός της εταιρείας ή του οργανισμού.

Να παρέχουμε πληροφόρηση και εκπαίδευση στους εργαζομένους μας σε θέματα διαφορετικότητας, διαχείρισης της διαφορετικότητας και ένταξης με ιδιαίτερη έμφαση στα στελέχη των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, στους Διαχειριστές HR λειτουργιών και στους Προϊσταμένους Τμημάτων που συμμετέχουν στην πρόσληψη, κατάρτιση και διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.

PROJECTS

INAUGURAL CONFERENCE ON DIVERSITY IN BUSINESS

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2019 | ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

Το Εναρκτήριο Συνέδριο για την Διαφορετικότητα στις Ελληνικές επιχειρήσεις, πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας με στόχο να θέσει τις βάσεις για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών στις εταιρείες και οργανισμούς. Το συνέδριο υλοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων της Χάρτας Διαφορετικότητας (Diversity Charter), πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ιδρύεται στην Ελλάδα το 2019.

– ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –

Η ΕΛΛΑΔΑ 23Η ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΕΔΩΘΕΙ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Ελλάδα γίνεται η 23η Ευρωπαϊκή χώρα στην οποία υπεγράφη χθες η Χάρτα Διαφορετικότητας, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της ισότητας των ευκαιριών στην εργασία.

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικών φορέων αλλά και φορέων της εργασίας πραγματοποιήθηκε το Inaugural Conference on Diversity in Business, στο Ζάππειο Μέγαρο από το ΚΕΑΝ, στο πλαίσιο του οποίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υπογραφής της Χάρτας.

«Σήμερα κάνουμε την αρχή να διαδώσουμε το μήνυμα ότι δεν πρέπει να ενοχλούμαστε όταν κάτι δεν είναι όπως εμείς.Η διαφορετικότητα είναι η μουσική στις ζωές μας», δήλωσε ο Σταύρος Μηλιώνης, Ιδρυτής και Πρόεδρος του ΚΕΑΝ, παρουσιάζοντας τη Χάρτα Διαφορετικότητας της Ελλάδα

Στόχος της διοργάνωσης ήταν να δώσει ώθηση στην ποικιλομορφία στις επιχειρήσεις, προτάσσοντας τα οφέλη στην ανάκαμψη της οικονομίας και στο ευρύτερο εταιρικό αποτύπωμα από την ενίσχυση της διαφορετικότητας, της ενσωμάτωσης και των ίσων ευκαιριών στο εργασιακό περιβάλλον. Αυξημένα κέρδη, μεγαλύτερη σύνδεση με τους καταναλωτές, αλλά και προσέλκυση νέων ταλέντων αναδείχθηκαν ως τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που αγκαλιάζουν τη διαφορετικότητα και την ισότητα ευκαιριών, με τους ομιλητές να εντοπίζουν ως μεγαλύτερα προσκόμματα την έλλειψη παιδείας και τις ασυνείδητες προκαταλήψεις που επηρεάζουν τις καθημερινές αποφάσεις.

Η Χάρτα Διαφορετικότητας στην Ελλάδα και το Εναρκτήριο Συνέδριο υλοποιήθηκε  από το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων,υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, της Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων, της ΚΕΔΕ-Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, και του ΣΕΒ, με την τιμητική υποστήριξη της ΕΑΣΕ-Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων, του ΤΟΓΜΕ-Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών της ΕΕΔΕ-Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, του ΕΣΕΔ-Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος.

Ιδρυτικό Μέλος είναι ο Όμιλος ΟΤΕ, ενώ Μεγάλοι Χορηγοί είναι οι εταιρείες Accenture, Pfizer και Teleperformance Greece.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ WWW.DIVERSITY-CHARTER.GR ΚΑΙ WWW.DIVERSITYCONFERENCE.GR  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ WWW.KEAN.GR

Υπό την Αιγίδα

Founded by:

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό του κεφάλαιο μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 45% και το Ελληνικό Δημόσιο με 5%. Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί περίπου 13.000 εργαζομένους στην Ελλάδα και περίπου 20.000 συνολικά.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας, όπου προσφέρει υπηρεσίες σταθερών και κινητών επικοινωνιών, καθώς και τηλεόρασης.

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

Funded by:

Η Accenture αποτελεί μια κορυφαία εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων λύσεων σε θέματα στρατηγικής, συμβουλευτικής, ψηφιακών μέσων, τεχνολογίας και λειτουργιών. Δραστηριοποιείται στο σημείο τομής των επιχειρήσεων με την τεχνολογία, με στόχο να βοηθήσει τους πελάτες της να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να δημιουργήσουν βιώσιμη αξία. Απασχολώντας περίπου 477.000 εργαζομένους που εξυπηρετούν πελάτες σε περισσότερες από 120 χώρες, η Accenture προωθεί την καινοτομία με στόχο να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος ζει και εργάζεται.

 

H Παπαστράτος είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής προϊόντων καπνού στην Ελλάδα, θυγατρική της Philip Morris International Inc (PMI). Από το 1931 μέχρι και σήμερα, η εταιρία ηγείται της ελληνικής αγοράς των καπνικών προϊόντων έχοντας ως εφόδια τους ταλαντούχους ανθρώπους της, τα εξαιρετικά διεθνή και εγχώρια σήματά της -όπως το Marlboro και τον ιστορικό ΑΣΣΟ- τη μοναδική εταιρική κουλτούρα της, την υψηλή τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία της PMI και τη μακρά ιστορία της.

About Pfizer Inc.: Working together for a healthier world®
At Pfizer, we apply science and our global resources to bring therapies to people that extend and significantly improve their lives. We strive to set the standard for quality, safety and value in the discovery, development and manufacture of health care products. Our global portfolio includes medicines and vaccines as well as many of the world’s best-known consumer health care products. Every day, Pfizer colleagues work across developed and emerging markets to advance wellness, prevention, treatments and cures that challenge the most feared diseases of our time. Consistent with our responsibility as one of the world’s premier innovative biopharmaceutical companies, we collaborate with health care providers, governments and local communities to support and expand access to reliable, affordable health care around the world. For more than 150 years, we have worked to make a difference for all who rely on us. We routinely post information that may be important to investors on our website at www.pfizer.com.  In addition, to learn more, please visit us on www.pfizer.com

Η Teleperformance Greece, μέλος του πολυεθνικού ομίλου της Teleperformance, ιδρύθηκε το 1989 και είναι η μεγαλύτερη Εταιρία παροχής «Omnichannel Customer Experience Management» στην Ελληνική αγορά. Αποτελεί το περιφερειακό διαχειριστικό κέντρο (regional office) του Ομίλου για την περιοχή της Νότιας Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, διοικώντας τις αντίστοιχες θυγατρικές Εταιρίες του Ομίλου σε: Αλβανία, Αίγυπτο, HAE, Ιταλία, Λίβανο, Ρουμανία και Τουρκία.

Πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008, COPC OSP, PCI DSS και ISO/IEC 27001, η Teleperformance Greece απασχολεί σήμερα περισσότερους από 8,200 υπαλλήλους από 91 διαφορετικές εθνότητες, παρέχει υπηρεσίες από 7 διαφορετικά contact centers (5 centers στην Αθήνα, 1 στην Θεσσαλονίκη και 1 στα Χανιά), εξυπηρετώντας καταναλωτές σε 143 χώρες και σε 36 γλώσσες & διαλέκτους. Η ευρεία γκάμα των υπηρεσιών που προσφέρει, καλύπτει κάθε κλάδο δραστηριότητας όπως εταιρίες τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, εμπορίου, τροφίμων, μεταφορών, αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών & τυχερών παιγνίων, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά και εταιρίες παροχής υπηρεσιών.

Τιμητική Υποστήριξη

Χορηγοί Επικοινωνίας

Conference Experience Sponsor

Conferience is an interactive web-app facilitating direct interactive possibilities among speakers and audiences for events such as: lectures, presentations, conferences, polling, training courses, seminars, focus groups, research & (executive) meetings.

Διοργάνωση

ΜΕΛΗ DIVERSITY CHARTER GREECE

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΕΑΝ:

  • Πατρόκλου 57 & Πριάμου – Ίλιον T.K. 131 22
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 26 92 880
  • Email: info@kean.gr